+48 883 307 301 w.wucow@gmail.com

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do firmy Dominika Wilkiewicz Broker Kredytowy, będących pod domeną główną brokerkredytowy.eu (zwane dalej „Stroną internetową”).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Dominika Wilkiewicz Broker Kredytowy. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nowodworska 85/25
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: w.wucow@gmail.com, pod numerem telefonu +48 888 307 301 lub
pisemnie (adres siedziby administratora). Z administratorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy w celu realizowania usług pośrednictwa kredytowego i/lub nieruchomościowego
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest   niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy zlecenia lub po zakończeniu tej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem ustną umową zlecenia; podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu ustnej umowy zlecenia oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących ustnej umowy zlecenia.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
marketingowych także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy zlecenia lub po zakończeniu tej umowy, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa danych, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania ustnej umowy zlecenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres dominik.szczepaniak@domenico.pl, bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową lub umową ustną w celu realizowania usług pośrednictwa kredytowego i/lub nieruchomościowego z Financial Unity Sp. z o.o. jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe jej zawarcie. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

Ciasteczka

Ta strona używa ciasteczek Google Analytics. Wszelkie informacje o rodzajach ciasteczek oraz sposobie zarządzania nimi dostępne pod adresem : https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl