+48 883 307 301 w.wucow@gmail.com
Select Page

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do firmy Financial Unity Sp. z o.o., będących pod domeną główną brokerkredytowy.eu (zwane dalej „Stroną internetową”).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest Financial Unity Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. AL. MARCINA KROMERA 65 / 23
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: dominik.szczepaniak@domenico.pl, pod numerem telefonu +48 608 170 022 lub
pisemnie (adres siedziby administratora). Z administratorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
• zawarcia i wykonania umowy w celu realizowania usług pośrednictwa kredytowego i/lub nieruchomościowego
marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest   niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy zlecenia lub po zakończeniu tej umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem ustną umową zlecenia; podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu ustnej umowy zlecenia oraz innych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów
księgowych dotyczących ustnej umowy zlecenia.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach. Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
marketingowych także jeżeli nie będzie Pani/Pan miał zawartej ustnej umowy zlecenia lub po zakończeniu tej umowy, dane będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, czy agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie zpoleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa danych, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania ustnej umowy zlecenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora danych lub mailowo na adres dominik.szczepaniak@domenico.pl, bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową lub umową ustną w celu realizowania usług pośrednictwa kredytowego i/lub nieruchomościowego z Financial Unity Sp. z o.o. jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy – bez podania tych danych osobowych nie jest możliwe jej zawarcie. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

Ciasteczka

Ta strona używa ciasteczek Google Analytics. Wszelkie informacje o rodzajach ciasteczek oraz sposobie zarządzania nimi dostępne pod adresem : https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl